تــرا من زهـــر شـــیرین خوانم ای عـــــــــشق

که نــــامی خـــوشتر از ایــــنت نــــــدانم

و گــر هـــر لحــظه رنگـــی تــازه گــیـــــری

به غــیر از زهـــر شــیرینــت نــخــوانم

تــو زهــــری،زهــــر گــرم ســینــه ســوزی

تـو شـیـرینی،که شــور هسـتی از توسـت

شــــراب جــام خــورشــیدی،کـه جــــــان را

نشـاط از تــو،غــم از تـو،مســتی ازتوست

به آســــانــــی مـــــرا از مـــن ربـــــودی

درون کــــــوره ی غـــــم آزمــــــودی

دلـــت آخــــر به ســــرگــردانــیم ســوخت

نــگــاهـم را به زیـــبـــایــــی گـشـــودی

بســــی گفــــتند:دل از عشـــــق بـــر گــــیر

که نیـرنگ است و افسـون است و جـــادو

ولــــی مـــــا دل به او بســــتیـــم و دیـــدیـم

که ایـــن زهـــر اسـت،امــا...!نوشــداروسـت

چه غـــم دارم که ایـــن زهــر تـــب آلـــود

تنـــم را در جـــــدایــــی مـــی گـــــدازد

از آن شـــادم که در هـــنــگـــامـــه ی درد

غمــی شـــیـریـن دلــم را مـــی گــــدازد

اگـــر مرگـــم به نـــامـــردی نـــگــیـــــرد

مـــرا مــهـــر تـــو در دل جــاودانـیست

وگـــر عمــــرم به نـــاکــامــــی ســـر آیــد

                                   تـــرا دارمکه مــرگـــــم زنـدگــانیســـــــت.....

/ 0 نظر / 12 بازدید