ما با هم....

مــــــــاباهـــم

ازورایفـــرازوفـــرودسالیــان

باهمزیسـتهایموعشــقورزیدهایــم

مادرشــادیهایمانشـریکبودهایــم

وشــادیهایمـانراباهمگریسـتهایــم

                                                   چارلــزجفــریز

  

 

/ 0 نظر / 17 بازدید