پسرم

طلاهایش را که داد از در پشتیبانی جنگ بیرون آمد.

جوان داد زد : خانم رسید طلاها،

خندید و گفت : من برای پسرم  هم رسید نگرفتم..........

                                           

/ 0 نظر / 13 بازدید