# ناب_نوشته_های_تصویری

ما با هم....

مــــــــاباهـــم ازورایفـــرازوفـــرودسالیــان باهمزیسـتهایموعشــقورزیدهایــم مادرشــادیهایمانشـریکبودهایــم وشــادیهایمـانراباهمگریسـتهایــم                                         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید